Gebruikersvoorwaarden voor zorgprofessional

Voor het gebruik van Improve Mobile app en Improve Designer
(versie 1.0)

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 1. Adaptief onderhoud: verbeteringen en/of aanpassingen voortvloeiend uit technologische ontwikkelingen, waaronder de invoering van nieuwe besturingssystemen.
 2. Account: het account dat exclusief door de Zorgprofessional, danwel door een derde na een expliciet akkoord daartoe vanuit Open HealthHub, wordt gecreëerd en beheerd en waarbinnen onder meer zorgmodules kunnen worden samengesteld die via de App beschikbaar kunnen worden gesteld aan Patiënten.
 3. App: de applicatie genaamd “Improve Mobile app”, die kan worden gedownload op mobiele apparaten en die door de Zorgprofessional en de Patiënten kan worden gebruikt voor het invullen van vragenlijsten en de via het Open HealthHub platform lopende onderlinge communicatie.
 4. Auteur: de rechthebbende op de door hem geschreven Content die via de Dienst toegankelijk wordt gemaakt.
 5. Content: al het materiaal afkomstig van Zorgprofessionals, Open HealthHub en Auteurs dat via de Dienst toegankelijk wordt gemaakt.
 6. Correctief onderhoud: het opsporen en herstellen van Gebreken.
 7. Dienst: de Dienst die Open HealthHub aan de Zorgprofessional via haar online Omgeving “Improve Designer”, de App en het daaraan verbonden Open HealthHub platform verleent en is omschreven in de Overeenkomst alsmede in artikel 4 van deze Gebruikersvoorwaarden.
 8. EPD: het elektronisch patiënten dossier.
 9. Gebrek: een onvolkomenheid in de Omgeving en/of de App, waardoor deze niet conform de aan Zorgprofessional gecommuniceerde specificaties functioneert.
 10. Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden en service levels, welke van toepassing zijn op de Dienst.
 11. Gegevens: al het materiaal dat en alle informatie die de Zorgprofessionals en Patiënten ter beschikking stellen c.q. invoeren, waaronder ook Persoonsgegevens, alle mededelingen die Zorgprofessionals en Patiënten doen, alsmede alle data die wordt verwerkt en gecreëerd bij of tijdens het gebruik van de Dienst.
 12. Omgeving: de besloten internetomgeving genaamd “Improve Designer”, die online aan de Zorgprofessional ter beschikking wordt gesteld en waarmee zorgmodules kunnen worden samengesteld welke via het Open HealthHub platform kunnen worden ontsloten via de App.
 13. Open HealthHub: de besloten vennootschap Open HealthHub B.V. gevestigd aan de Jan Wagenaarlaan 17 te (3832 KX) Leusden, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64377679.
 14. Overeenkomst: de (elektronisch gesloten) overeenkomst die de Zorgprofessional voorafgaand aan het gebruik van de Dienst met Open HealthHub is aangegaan op basis waarvan de Dienst wordt verleend. De Gebruikersvoorwaarden en de Verwerkersafspraken maken onderdeel uit van deze overeenkomst.
 15. Patiënt: de natuurlijke persoon die een geneeskundige behandelingsovereenkomst is aangegaan met de Zorgprofessional en wiens Persoonsgegevens door de Zorgprofessional zijn opgenomen in de Dienst.
 16. Patiëntaccount: de door de Zorgprofessional voor de Patiënt gecreëerde toegangsmogelijkheid tot de voor de Patiënt relevante gegevens.
 17. Preventief onderhoud: het nemen van maatregelen ter voorkoming van ontstaan van Storingen in de Dienst en/of Gebreken in de Omgeving en de Applicatie.
 18. Storing: een verstoring of incident in de beschikbaarheid en/of de bruikbaarheid van Dienst, al dan niet veroorzaakt door een Gebrek.
 19. Vergoeding: het geldbedrag dat de Zorgprofessional aan Open HealthHub voor het gebruik van de Dienst is verschuldigd.
 20. Verwerkersafspraken: de afspraken die de Zorgprofessional en Open HealthHub hebben gemaakt ten aanzien van de verwerking van de Persoonsgegevens van de Patiënten.
 21. Wachtwoord: het door de Zorgprofessional c.q. de Patiënt zelf aangemaakte wachtwoord dat de Zorgprofessional c.q. de Patiënt, in combinatie met zijn e-mailadres, toegang geeft tot zijn Account c.q. zijn Patiëntaccount.
 22. Website: de website van Open HealthHub (openhealthhub.nl), inclusief alle subdomeinen.
 23. Zorgprofessional: de zorgverlener of zijn medewerker die gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging Gebruiksvoorwaarden

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst die met betrekking tot de Dienst tussen de Zorgprofessional en Open HealthHub is aangegaan.
 2. Open HealthHub is te allen tijde gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de Website te vinden zijn. Indien Open HealthHub wijzigingen wenst aan te brengen, dan zal daarover duidelijk met de Zorgprofessional worden gecommuniceerd en zal hij in de gelegenheid gesteld de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te downloaden.
 3. Indien het gebruik van de Dienst wordt voortgezet na wijziging of aanvulling van deze Gebruikersvoorwaarden, worden deze geacht door de Zorgprofessional te zijn geaccepteerd, tenzij de Zorgprofessional daartegen binnen zeven dagen na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt. Indien de Zorgprofessional niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruikersvoorwaarden, is hij bevoegd het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tot het gebruik van de Dienst komt tot stand zodra Zorgprofessional (via elektronische weg) instemt met de toepasselijke tarieven, Gebruikersvoorwaarden en de Verwerkersafspraken. In het kader van het sluiten van de Overeenkomst worden onder meer de naam van de Zorgprofessional, het e-mailadres van de instelling waarbij hij is aangesloten en het BIG registratienummer opgevraagd door Open HealthHub. Laatstgenoemde controleert en authentiseert hierdoor de toegang tot haar Dienst.
 2. Na de in lid 1 bedoelde aanvaarding zal de totstandkoming van de Overeenkomst door Open HealthHub worden bevestigd op het door Zorgprofessional opgegeven e-mailadres. In deze e-mail zullen de van toepassing zijnde tarieven, Gebruikersvoorwaarden en de Verwerkersafspraken worden meegezonden.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide Partijen per e-mail worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Zorgprofessional dient deze e-mail te richten aan support@www.openhealthhub.com.

Artikel 4. Beschrijving van de Dienst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Zorgprofessional, nadat hij een Overeenkomst met Open HealthHub heeft gesloten, een Account en een Wachtwoord aan te maken binnen de aan hem ter beschikking gestelde Omgeving.
 2. Voor Patiënten geldt dat, alvorens zij gebruik kunnen maken van de App, de Zorgprofessional hen dient uit te nodigen, waarna zij door middel van een initiële inlogcode en een zelf aangemaakt Wachtwoord toegang kunnen krijgen tot hun eigen Patiëntaccount.
 3. De Dienst biedt de Zorgprofessional functionaliteiten om zorgmodules samen te stellen, vragenlijsten op te stellen en Patiënten voor te lichten e.e.a. met behulp van de Omgeving in combinatie met de App.
 4. De Zorgprofessional is met behulp van de Dienst in staat Patiëntaccounts in te richten waarop informatie met betrekking tot een behandeling kan worden gedeeld met Patiënten en vragenlijsten kunnen worden opgenomen die Patiënten kunnen invullen met behulp van de App.
 5. Zorgprofessionals kunnen op hun eigen Account binnen de Omgeving en/of de App kennisnemen van de antwoorden die Patiënten hebben gegeven naar aanleiding van de vragenlijsten en deze, indien deze dienst is afgenomen, integreren met het EPD. De Zorgprofessional is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en regelmatig downloaden van de door de Patiënt ter beschikking gestelde (versleutelde) Gegevens en de veilige opslag daarvan.
 6. Patiënten kunnen op hun eigen Patiëntaccount binnen de App behandelinformatie bekijken en de vragenlijsten invullen, eventueel met behulp van thuismeetapparatuur.

Artikel 5. Het gebruik van de Dienst

 1. De Zorgprofessional erkent dat hij, ook al gebruikt hij de Dienst, geen medisch advies van welke aard dan ook van de Dienst mag verwachten. Open HealthHub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor maatregelen of beslissingen die als gevolg van of bij het gebruik van de Dienst worden genomen en die tot aansprakelijkheid van de Zorgprofessional zou kunnen leiden.
 2. De Zorgprofessional staat er jegens Open HealthHub voor in dat hij gerechtigd is van de Dienst gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en de Verwerkersafspraken. Het gebruik van de Dienst en de Content is volledig voor eigen rekening en risico van de Zorgprofessional.
 3. Door het sluiten van de Overeenkomst, krijgt de Zorgprofessional het recht de Dienst te gebruiken. Deze gebruikslicentie geldt voor maximaal 500 ‘actieve’ Patiëntaccounts per jaar. Mocht de Zorgprofessional meer Patiëntaccounts willen aanmaken, dan zal hij daarvoor een aanvullende Overeenkomst met Open HealthHub moeten sluiten.
 4. De Zorgprofessional is verantwoordelijk voor de handelingen, waaronder het invoeren en verstrekken van gegevens of informatie, die hij via de Dienst verricht. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden mag deze informatie en/of mogen deze handelingen:
  1. niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die de Dienst of Content kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Dienst, Website en/of de computersystemen van Open Healthub te omzeilen;
  3. geen oneigenlijk, onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Dienst leggen zodanig dat hiermee het functioneren van de Dienst geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd;
  4. de functionaliteit(en) van de Dienst niet belemmeren;
  5. niet bestaan uit het aannemen van een valse identiteit of het ten onrechte suggereren dat de Zorgprofessional bij Open HealthHub betrokken is;
  6. niet in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
  7. niet in strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden, de Verwerkersafspraken, of enig ander juridisch document dat van toepassing is verklaard op de rechtsverhouding tussen Open HealthHub of diens leveranciers en de Zorgprofessional;
  8. geen inbreuk maken op rechten van Open HealthHub of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
  9. niet bestaan uit het versturen van berichten die naar het oordeel van Open HealthHub in strijd zijn met de goede zeden, discriminerend of kwetsend van aard zijn, oproepen tot geweld, illegale activiteiten bevorderen en/of pornografisch, erotisch materiaal, dreigementen bevatten en/of kunnen worden aangemerkt als een illegale activiteit, kettingbrief of spam en/of op enig andere wijze indiscreet of incorrect zijn;
  10. niet op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  11. de belangen en/of de goede naam van Open HealthHub of zijn aandeelhouders niet schaden.
 5. Indien de Zorgprofessional van oordeel is dat Content of andere informatie die met behulp van de Dienst wordt verspreid onjuist of onrechtmatig is, kan hij hiervan melding maken via support@www.openhealthhub.com.

Artikel 6. Verschuldigde Vergoeding

 1. De Zorgprofessional is aan Open HealthHub een Vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Dienst, tenzij er sprake is van een proefperiode.
 2. De door Zorgprofessional aan Open HealthHub verschuldigde Vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het gekozen abonnement. De geldende tarieven worden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan de Zorgprofessional kenbaar gemaakt op de Website en worden vervolgens direct na het sluiten van de Overeenkomst aan de Zorgprofessional bevestigd.
 3. De Vergoeding wordt verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen indien de wetgever dat voorschrijft.

Artikel 7. Betaling

 1. In het eerste jaar wordt de door de Zorgprofessional voor de Dienst verschuldigde jaarVergoeding vooraf door Open HealthHub gefactureerd. In de daarop volgende jaren zal de Vergoeding maandelijks vooraf door Open HealthHub worden gefactureerd.
 2. De Zorgprofessional zal elke factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, op door Open HealthHub op de factuur aan te geven wijze, voldoen.

Artikel 8. Onderhoud, back-up, beschikbaarheid en recovery

 1. Open HealthHub verricht Adaptief, Correctief en Preventief Onderhoud aan de Omgeving en de App.
 2. Het door Open HealthHub uit te voeren onderhoud zal zo veel mogelijk buiten kantooruren Indien het onderhoud onverhoeds binnen kantooruren zal plaatsvinden, dan maakt Open HealthHub daarvan tijdig (doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het onderhoud) rechtstreeks melding bij de Zorgprofessional.
 3. Open HealthHub zal eens per dag een volledige back-up laten maken van de Gegevens. Deze back-up wordt bewaard gedurende een termijn van twaalf (12) maanden. Dit ontslaat de Zorgprofessional niet van zijn eigen verplichting tot het tijdig en regelmatig downloaden en het maken van back-ups van de door de Patiënt ter beschikking gestelde (versleutelde) Gegevens en deze (eventueel) te delen met een andere zorgprofessional.
 4. Indien zich een Gebrek of Storing heeft voorgedaan waarbij mogelijk de Gegevens van de Patiënten teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, zal Open HealthHub binnen acht (8) uur zorg dragen voor de recovery van die Gegevens.
<