Gebruikersvoorwaarden voor zorgprofessional

Voor het gebruik van Improve Mobile app en Open Health Hub Designer
(versie 1.0)

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 1. Adaptief onderhoud: verbeteringen en/of aanpassingen voortvloeiend uit technologische ontwikkelingen, waaronder de invoering van nieuwe besturingssystemen.
 2. Account: het account dat exclusief door de Zorgprofessional, danwel door een derde na een expliciet akkoord daartoe vanuit Open HealthHub, wordt gecreëerd en beheerd en waarbinnen onder meer zorgmodules kunnen worden samengesteld die via de App beschikbaar kunnen worden gesteld aan Patiënten.
 3. App: de applicatie genaamd “Improve Mobile app”, die kan worden gedownload op mobiele apparaten en die door de Zorgprofessional en de Patiënten kan worden gebruikt voor het invullen van vragenlijsten en de via het Open HealthHub platform lopende onderlinge communicatie.
 4. Auteur: de rechthebbende op de door hem geschreven Content die via de Dienst toegankelijk wordt gemaakt.
 5. Content: al het materiaal afkomstig van Zorgprofessionals, Open HealthHub en Auteurs dat via de Dienst toegankelijk wordt gemaakt.
 6. Correctief onderhoud: het opsporen en herstellen van Gebreken.
 7. Dienst: de Dienst die Open HealthHub aan de Zorgprofessional via haar online Omgeving “Open Health Hub Designer”, de App en het daaraan verbonden Open HealthHub platform verleent en is omschreven in de Overeenkomst alsmede in artikel 4 van deze Gebruikersvoorwaarden.
 8. EPD: het elektronisch patiënten dossier.
 9. Gebrek: een onvolkomenheid in de Omgeving en/of de App, waardoor deze niet conform de aan Zorgprofessional gecommuniceerde specificaties functioneert.
 10. Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden en service levels, welke van toepassing zijn op de Dienst.
 11. Gegevens: al het materiaal dat en alle informatie die de Zorgprofessionals en Patiënten ter beschikking stellen c.q. invoeren, waaronder ook Persoonsgegevens, alle mededelingen die Zorgprofessionals en Patiënten doen, alsmede alle data die wordt verwerkt en gecreëerd bij of tijdens het gebruik van de Dienst.
 12. Omgeving: de besloten internetomgeving genaamd “Open Health Hub Designer”, die online aan de Zorgprofessional ter beschikking wordt gesteld en waarmee zorgmodules kunnen worden samengesteld welke via het Open HealthHub platform kunnen worden ontsloten via de App.
 13. Open HealthHub: de besloten vennootschap Open HealthHub B.V. gevestigd aan de Jan Wagenaarlaan 17 te (3832 KX) Leusden, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64377679.
 14. Overeenkomst: de (elektronisch gesloten) overeenkomst die de Zorgprofessional voorafgaand aan het gebruik van de Dienst met Open HealthHub is aangegaan op basis waarvan de Dienst wordt verleend. De Gebruikersvoorwaarden en de Verwerkersafspraken maken onderdeel uit van deze overeenkomst.
 15. Patiënt: de natuurlijke persoon die een geneeskundige behandelingsovereenkomst is aangegaan met de Zorgprofessional en wiens Persoonsgegevens door de Zorgprofessional zijn opgenomen in de Dienst.
 16. Patiëntaccount: de door de Zorgprofessional voor de Patiënt gecreëerde toegangsmogelijkheid tot de voor de Patiënt relevante gegevens.
 17. Preventief onderhoud: het nemen van maatregelen ter voorkoming van ontstaan van Storingen in de Dienst en/of Gebreken in de Omgeving en de Applicatie.
 18. Storing: een verstoring of incident in de beschikbaarheid en/of de bruikbaarheid van Dienst, al dan niet veroorzaakt door een Gebrek.
 19. Vergoeding: het geldbedrag dat de Zorgprofessional aan Open HealthHub voor het gebruik van de Dienst is verschuldigd.
 20. Verwerkersafspraken: de afspraken die de Zorgprofessional en Open HealthHub hebben gemaakt ten aanzien van de verwerking van de Persoonsgegevens van de Patiënten.
 21. Wachtwoord: het door de Zorgprofessional c.q. de Patiënt zelf aangemaakte wachtwoord dat de Zorgprofessional c.q. de Patiënt, in combinatie met zijn e-mailadres, toegang geeft tot zijn Account c.q. zijn Patiëntaccount.
 22. Website: de website van Open HealthHub (openhealthhub.nl), inclusief alle subdomeinen.
 23. Zorgprofessional: de zorgverlener of zijn medewerker die gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging Gebruiksvoorwaarden

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst die met betrekking tot de Dienst tussen de Zorgprofessional en Open HealthHub is aangegaan.
 2. Open HealthHub is te allen tijde gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de Website te vinden zijn. Indien Open HealthHub wijzigingen wenst aan te brengen, dan zal daarover duidelijk met de Zorgprofessional worden gecommuniceerd en zal hij in de gelegenheid gesteld de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te downloaden.
 3. Indien het gebruik van de Dienst wordt voortgezet na wijziging of aanvulling van deze Gebruikersvoorwaarden, worden deze geacht door de Zorgprofessional te zijn geaccepteerd, tenzij de Zorgprofessional daartegen binnen zeven dagen na de kennisgeving bezwaar heeft gemaakt. Indien de Zorgprofessional niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruikersvoorwaarden, is hij bevoegd het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tot het gebruik van de Dienst komt tot stand zodra Zorgprofessional (via elektronische weg) instemt met de toepasselijke tarieven, Gebruikersvoorwaarden en de Verwerkersafspraken. In het kader van het sluiten van de Overeenkomst worden onder meer de naam van de Zorgprofessional, het e-mailadres van de instelling waarbij hij is aangesloten en het BIG registratienummer opgevraagd door Open HealthHub. Laatstgenoemde controleert en authentiseert hierdoor de toegang tot haar Dienst.
 2. Na de in lid 1 bedoelde aanvaarding zal de totstandkoming van de Overeenkomst door Open HealthHub worden bevestigd op het door Zorgprofessional opgegeven e-mailadres. In deze e-mail zullen de van toepassing zijnde tarieven, Gebruikersvoorwaarden en de Verwerkersafspraken worden meegezonden.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide Partijen per e-mail worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Zorgprofessional dient deze e-mail te richten aan support@openhealthhub.com.

Artikel 4. Beschrijving van de Dienst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Zorgprofessional, nadat hij een Overeenkomst met Open HealthHub heeft gesloten, een Account en een Wachtwoord aan te maken binnen de aan hem ter beschikking gestelde Omgeving.
 2. Voor Patiënten geldt dat, alvorens zij gebruik kunnen maken van de App, de Zorgprofessional hen dient uit te nodigen, waarna zij door middel van een initiële inlogcode en een zelf aangemaakt Wachtwoord toegang kunnen krijgen tot hun eigen Patiëntaccount.
 3. De Dienst biedt de Zorgprofessional functionaliteiten om zorgmodules samen te stellen, vragenlijsten op te stellen en Patiënten voor te lichten e.e.a. met behulp van de Omgeving in combinatie met de App.
 4. De Zorgprofessional is met behulp van de Dienst in staat Patiëntaccounts in te richten waarop informatie met betrekking tot een behandeling kan worden gedeeld met Patiënten en vragenlijsten kunnen worden opgenomen die Patiënten kunnen invullen met behulp van de App.
 5. Zorgprofessionals kunnen op hun eigen Account binnen de Omgeving en/of de App kennisnemen van de antwoorden die Patiënten hebben gegeven naar aanleiding van de vragenlijsten en deze, indien deze dienst is afgenomen, integreren met het EPD. De Zorgprofessional is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en regelmatig downloaden van de door de Patiënt ter beschikking gestelde (versleutelde) Gegevens en de veilige opslag daarvan.
 6. Patiënten kunnen op hun eigen Patiëntaccount binnen de App behandelinformatie bekijken en de vragenlijsten invullen, eventueel met behulp van thuismeetapparatuur.

Artikel 5. Het gebruik van de Dienst

 1. De Zorgprofessional erkent dat hij, ook al gebruikt hij de Dienst, geen medisch advies van welke aard dan ook van de Dienst mag verwachten. Open HealthHub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor maatregelen of beslissingen die als gevolg van of bij het gebruik van de Dienst worden genomen en die tot aansprakelijkheid van de Zorgprofessional zou kunnen leiden.
 2. De Zorgprofessional staat er jegens Open HealthHub voor in dat hij gerechtigd is van de Dienst gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en de Verwerkersafspraken. Het gebruik van de Dienst en de Content is volledig voor eigen rekening en risico van de Zorgprofessional.
 3. Door het sluiten van de Overeenkomst, krijgt de Zorgprofessional het recht de Dienst te gebruiken. Deze gebruikslicentie geldt voor maximaal 500 ‘actieve’ Patiëntaccounts per jaar. Mocht de Zorgprofessional meer Patiëntaccounts willen aanmaken, dan zal hij daarvoor een aanvullende Overeenkomst met Open HealthHub moeten sluiten.
 4. De Zorgprofessional is verantwoordelijk voor de handelingen, waaronder het invoeren en verstrekken van gegevens of informatie, die hij via de Dienst verricht. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden mag deze informatie en/of mogen deze handelingen:
  1. niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die de Dienst of Content kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Dienst, Website en/of de computersystemen van Open Healthub te omzeilen;
  3. geen oneigenlijk, onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Dienst leggen zodanig dat hiermee het functioneren van de Dienst geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd;
  4. de functionaliteit(en) van de Dienst niet belemmeren;
  5. niet bestaan uit het aannemen van een valse identiteit of het ten onrechte suggereren dat de Zorgprofessional bij Open HealthHub betrokken is;
  6. niet in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
  7. niet in strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden, de Verwerkersafspraken, of enig ander juridisch document dat van toepassing is verklaard op de rechtsverhouding tussen Open HealthHub of diens leveranciers en de Zorgprofessional;
  8. geen inbreuk maken op rechten van Open HealthHub of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
  9. niet bestaan uit het versturen van berichten die naar het oordeel van Open HealthHub in strijd zijn met de goede zeden, discriminerend of kwetsend van aard zijn, oproepen tot geweld, illegale activiteiten bevorderen en/of pornografisch, erotisch materiaal, dreigementen bevatten en/of kunnen worden aangemerkt als een illegale activiteit, kettingbrief of spam en/of op enig andere wijze indiscreet of incorrect zijn;
  10. niet op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  11. de belangen en/of de goede naam van Open HealthHub of zijn aandeelhouders niet schaden.
 5. Indien de Zorgprofessional van oordeel is dat Content of andere informatie die met behulp van de Dienst wordt verspreid onjuist of onrechtmatig is, kan hij hiervan melding maken via support@openhealthhub.com.

Artikel 6. Verschuldigde Vergoeding

 1. De Zorgprofessional is aan Open HealthHub een Vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Dienst, tenzij er sprake is van een proefperiode.
 2. De door Zorgprofessional aan Open HealthHub verschuldigde Vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het gekozen abonnement. De geldende tarieven worden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan de Zorgprofessional kenbaar gemaakt op de Website en worden vervolgens direct na het sluiten van de Overeenkomst aan de Zorgprofessional bevestigd.
 3. De Vergoeding wordt verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen indien de wetgever dat voorschrijft.

Artikel 7. Betaling

 1. In het eerste jaar wordt de door de Zorgprofessional voor de Dienst verschuldigde jaarVergoeding vooraf door Open HealthHub gefactureerd. In de daarop volgende jaren zal de Vergoeding maandelijks vooraf door Open HealthHub worden gefactureerd.
 2. De Zorgprofessional zal elke factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, op door Open HealthHub op de factuur aan te geven wijze, voldoen.

Artikel 8. Onderhoud, back-up, beschikbaarheid en recovery

 1. Open HealthHub verricht Adaptief, Correctief en Preventief Onderhoud aan de Omgeving en de App.
 2. Het door Open HealthHub uit te voeren onderhoud zal zo veel mogelijk buiten kantooruren Indien het onderhoud onverhoeds binnen kantooruren zal plaatsvinden, dan maakt Open HealthHub daarvan tijdig (doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het onderhoud) rechtstreeks melding bij de Zorgprofessional.
 3. Open HealthHub zal eens per dag een volledige back-up laten maken van de Gegevens. Deze back-up wordt bewaard gedurende een termijn van twaalf (12) maanden. Dit ontslaat de Zorgprofessional niet van zijn eigen verplichting tot het tijdig en regelmatig downloaden en het maken van back-ups van de door de Patiënt ter beschikking gestelde (versleutelde) Gegevens en deze (eventueel) te delen met een andere zorgprofessional.
 4. Indien zich een Gebrek of Storing heeft voorgedaan waarbij mogelijk de Gegevens van de Patiënten teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, zal Open HealthHub binnen acht (8) uur zorg dragen voor de recovery van die Gegevens.

Artikel 9. Ondersteuning en Storingen

 1. Open HealthHub zal deugdelijk onderbouwde verzoeken van de Zorgprofessional om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures.
 2. Ondersteuning bestaat uit het telefonisch adviseren van de Zorgprofessional over het gebruik en het functioneren van de Omgeving en de App en het verhelpen van Gebreken en Storingen door middel van Remote Support (ondersteuning op afstand).
 3. De Zorgprofessional kan ondersteuning aanvragen en Storingen en Gebreken melden op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 tot 17:00 uur via de servicedesk van Open HealthHub (tel.+31 85 333 0007) of e-mail (support@openhealthhub.com), met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
 4. De Zorgprofessional zal de door hem of de Patiënten geconstateerde Storingen en Gebreken gedetailleerd melden bij Open HealthHub. Open HealthHub zal de melding binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures.

Artikel 10. Beschikbaarheid, onderbreking of aanpassing van de Dienst

 1. Open Healthhub zal zich naar redelijkheid inspannen de Dienst te verlenen. Open Healthhub garandeert niet dat de Dienst en/of de Content te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is, noch dat de Dienst en de Content foutloos en/of volledig wordt geleverd.
 2. Open HealthHub is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden:
 3. de Dienst al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beëindigen;
 4. het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van misbruik of het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst;
 5. procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Dienst aan te brengen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en de Content, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal, vragenlijsten en overige materialen berusten bij Open HealthHub, de Auteurs en/of haar licentiegevers.
 2. Onder de voorwaarde van betaling door de Zorgprofessional van de overeengekomen Vergoeding, verleent Open HealthHub aan de Zorgprofessional het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Dienst te gebruiken op diens hardware. Dit gebruik is strikt beperkt tot de doelstellingen van de Dienst (zoals omschreven in artikel 4 van deze Gebruikersvoorwaarden) en onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. Het is de Zorgprofessional niet toegestaan de Dienst door derden, met uitzondering van Patiënten en de bij de Zorgprofessional in dienst zijnde werknemers, te laten gebruiken.
 4. Het is de Zorgprofessional niet toegestaan om (delen van) de Content zonder toestemming van Open HealthHub of de Auteurs (in geval de Content afkomstig is van Auteurs), openbaar te maken of te verveelvoudigen. De Content wordt slechts gebruikt binnen de doelstellingen van de Dienst. De Zorgprofessional zal Open HealthHub vrijwaren voor eventuele aanspraken van een derde (waaronder Auteurs), wegens inbreuk door de Zorgprofessional gepleegd op diens intellectuele eigendomsrechten.
 5. Het is de Zorgprofessional niet toegestaan kennisgevingen van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content te verwijderen of te wijzigen.
 6. Het gebruik van de Content van Auteurs kan aan nadere voorwaarden verbonden zijn. De Zorgprofessional is verplicht, alvorens tot het gebruik over te gaan, in te stemmen met de specifiek aan die Content verbonden voorwaarden.
 7. Door het invoeren van Gegevens verleent de Zorgprofessional automatisch aan Open HealthHub een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze Gegevens te gebruiken in verband met de Dienst en de niet aan Patiënten gerelateerde Gegevens te gebruiken voor marketing en/of promotionele doeleinden in verband met de Dienst, bijvoorbeeld door de naam van de instelling waar de Zorgprofessional werkzaam is te vermelden als referentie. Het voorgaande geldt met uitzondering van het gebruik van Persoonsgegevens welke met in achtneming van de Verwerkersafspraken en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van Persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Open HealthHub sluit, voor zover dit wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die de Zorgprofessional lijdt door:
 2. het gebruik van de Dienst, voor zover de Dienst gratis wordt verleend;
 3. het niet, niet volledig of niet veilig beschikbaar zijn van de Dienst of delen daarvan;
 4. onrechtmatige, onjuiste of onvolledige Content, waaronder ook Content die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals auteurs;
 5. het handelen van Patiënten;
 6. wijzigingen in de Dienst.
 7. Voor zover er, ondanks het bepaalde in artikel 10.1, toch nog enige aansprakelijkheid op Open HealthHub rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Zorgprofessional, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per jaar gemaximeerd tot:
  1. indien de Dienst gratis wordt verleend: 500 euro; of
  2. indien het een betaalde Dienst betreft: het bedrag dat door de Zorgprofessional aan vergoedingen is betaald voor het gebruik van de Dienst in het aan de gebeurtenis voorafgaande jaar (of, indien de gebeurtenis in het eerste jaar plaatsvindt, tot het bedrag dat in dat jaar door de Zorgprofessional zou zijn voldaan);
 8. Open HealthHub is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van Content en andere informatie en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.
 9. Open HealthHub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot mededelingen, producten en/of diensten van derden. Onder derden wordt mede verstaan de (rechts)personen die op welke wijze dan ook verbonden zijn aan de Dienst of in de Dienst worden genoemd (waaronder Auteurs).
 10. De Zorgprofessional vrijwaart Open HealthHub voor alle schade, waaronder schade van Patiënten, die is ontstaan en verband houdt met of voortvloeit uit het gebruik door Zorgprofessional en/of zijn Patiënten, alsmede voor schade, waaronder schade van derden, die is ontstaan door schending van deze Gebruiksvoorwaarden, de Verwerkersafspraken en/of schending van enige andere rechten van derden door de Zorgprofessional.
 11. De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen op de aansprakelijkheid van Open HealthHub gelden niet indien er sprake is van:
  1. opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Open HealthHub;
  2. schade of aanspraken die zijn ontstaan wegens inbreuken op de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van Persoonsgegevens. Hiervoor geldt het bepaalde in de Verwerkersafspraken.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade binnen 1 jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Open HealthHub wordt gemeld.

Artikel 13. Opschorting en beëindiging van de Dienst

 1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze Gebruikersvoorwaarden en bij wet is bepaald, is Open HealthHub gerechtigd (de toegang tot) de Dienst geheel of gedeeltelijk op te (laten) schorten indien de Zorgprofessional een verplichting jegens Open HealthHub niet nakomt en deze niet nakoming die opschorting rechtvaardigt.
 2. De opschorting zal worden opgeheven indien de Zorgprofessional alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, tenzij Open HealthHub haar overeenkomst met de Zorgprofessional reeds rechtsgeldig heeft ontbonden of beëindigd.
 3. Open HealthHub is tevens bevoegd om zonder ingebrekestelling of mededeling tot beëindiging van de Dienst over te gaan indien:
 • de Zorgprofessional dusdanig de belangen van Open HealthHub schaadt, dat van Open HealthHub niet verlangd kan worden de Dienst voort te zetten, hiervan is in ieder geval sprake indien:
 • de Zorgprofessional handelt in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden, de Verwerkersafspraken en/of andere door Open HealthHub aan Zorgprofessional via de Website en/of de Dienst gecommuniceerde regels en dit handelen, ondanks een waarschuwing van Open HealthHub, voortzet;
 • het handelen van de Zorgprofessional, naar het oordeel van Open HealthHub, schade aan de Zorgprofessional zelf, aan andere gebruikers van de Dienst, aan Patiënten, derden of aan Open HealthHub kan toebrengen.
 • Open HealthHub daartoe is gehouden op last van een daartoe bevoegde instantie.
 1. De Zorgprofessional heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken. Dit ontslaat Zorgprofessional niet van zijn eventuele betalingsverplichting, welke doorloopt tot het moment van beëindiging van de Dienst.
 2. Bij beëindiging van de Dienst hebben de Zorgprofessional en de door de Zorgprofessional aangewezen Patiënten geen toegang meer tot hun Gegevens. Open HealthHub neemt bij beëindiging contact op met de Zorgprofessional om de Gegevens indien gewenst over te dragen in een gestandaardiseerd format of deze definitief te verwijderen, e.e.a. overeenkomstig de Verwerkersafspraken.

Artikel 14. Privacy

 1. Tijdens het aanmaken van het Account en de Patiëntaccounts en gedurende het verlenen van de Dienst, worden Gegevens van de Zorgprofessionals en Patiënten opgeslagen in de beveiligde omgeving van (de leveranciers van) Open HealthHub.
 2. De Gegevens worden conform de toepasselijke wet- en regelgeving en conform de Verwerkersafspraken opgeslagen en verwerkt. Open HealthHub legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor de Gegevens van de Patiënten geldt dat deze versleuteld zullen worden opgeslagen, verzonden worden naar de Zorgprofessional door middel van end-to-end encryptie en derhalve niet toegankelijk zijn voor Open HealthHub.
 3. Open HealthHub geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreffende de Zorgprofessional en/of zijn medewerkers betreft. Het gaat hier om alle door de Zorgprofessional en/of zijn medewerkers ingevoerde gegevens, met uitzondering van eventuele opgegeven Patiëntgegevens en de door HealthHub zelf verzamelde gegevens. Het betreft met name:
  1. NAW en andere contactgegevens van de Zorgprofessional en/of zijn medewerkers;
  2. het BIG registratienummer van de Zorgprofessional;
  3. gegevens betreffende het abonnement van de Zorgprofessional op de Dienst, waaronder begrepen de wijze van gebruik;
  4. communicatie met de Zorgprofessional in het kader van de Dienst;
  5. betaalgegevens;
  6. technische informatie, zoals de computer van de Zorgprofessional en/of zijn medewerkers, het besturingssysteem, de browser, de statistieken betreffende bekeken pagina’s van de Website, het verkeer van en naar de Website, de geografische locatie, de verwijzende URL en het IP-adres;
  7. informatie die Open HealthHub verzamelt met behulp van cookies en webbeacons; Binnen de Omgeving worden de navolgende cookies verwerkt: first party cookies (functionele en sessie cookies) en third party cookies (Google Analytics, Vimeo en ZoHo SalesIQ). Aanvullende informatie is te vinden in het privacy- en cookie statement op de Website;
  8. informatie met betrekking tot (vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.
 4. De in lid 3 bedoelde persoonsgegevens worden enerzijds verwerkt omdat zij noodzakelijk zijn ter uitvoering van de Overeenkomst (sub a t/m d) en anderzijds omdat zij noodzakelijk zijn in het kader van het gerechtvaardigd belang van Open HealthHub (sub e t/m g). De verwerking geschiedt in het kader van de navolgende doeleinden:
  1. het leveren van haar Diensten, waaronder het beschikbaar stellen van online functionaliteiten waarmee de Zorgprofessional de in artikel 4 omschreven acties kan uitvoeren;
  2. het bevorderen van veilige handel via de Dienst en het opvolgen van klachten en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via de Dienst;
  3. het beantwoorden van vragen van de Zorgprofessional of zijn Patiënten;
  4. de naleving van de Gebruikersvoorwaarden, de Verwerkersafspraken en/of de huisregels van Open HealthHub;
  5. het meten van de belangstelling voor haar Dienst en het verbeteren c.q. het bevorderen van gebruiksgemak van de Dienst;
  6. het onderhouden en uitbreiden van de commerciële relatie met de Zorgprofessional (bijvoorbeeld door middel van aanbiedingen van andere diensten);
  7. het verrichten van marktonderzoek;
  8. de omzetting van de Gegevens tot statistische gegevens, waarvan het resultaat niet langer tot personen herleidbaar is;
  9. de uitvoering van toepasselijke (waaronder fiscale) wet- of regelgeving;
  10. eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.
 5. De in lid 3 bedoelde Gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden, voor zover dit geschiedt:
  1. in het kader van de uitvoering van de Dienst (zoals de verstrekking aan een hostingpartij);
  2. op basis van een schriftelijke instructie van de Zorgprofessional;
  3. op basis van een wettelijk voorschrift (waaronder begrepen daarop gebaseerde rechterlijke of bestuurlijke bevelen).
 6. De Zorgprofessional en/of haar medewerkers hebben, op grond van de AVG, het recht op inzage, correctie (en onder bepaalde omstandigheden) op beperking of verwijdering van hun Gegevens. Zij kunnen daartoe contact opnemen met Open HealthHub via support@openhealthhub.com. Daarnaast kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerkingen, voor zover die in het kader van het gerechtvaardigd belang van Open HealthHub plaatsvinden.
 7. De in lid 3 bedoelde Gegevens zullen niet langer worden bewaard dan op grond van de in lid 4 genoemde doeleinden noodzakelijk is.

Artikel 15. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Open HealthHub mag haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de Dienst overdragen aan derden en zal de Zorgprofessional daarvan op de hoogte stellen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele, door Zorgprofessional gehanteerde, algemene (inkoop)voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die tussen Zorgprofessional en Open HealthHub mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, niettegenstaande het recht van Open HealthHub in de betreffende situatie een andere rechter aan te wijzen.
 5. Zijn of worden deze Gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Zorgprofessional en Open HealthHub aan de geldige bepalingen gebonden. Open HealthHub zal de ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige bepalingen.